versie 1 – 26 augustus 2021 

 

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL 1. DEFINITIES

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR CKX | FINE-TUNING YOUR STORY

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

ARTIKEL 8. BETALING

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN OMTRENT TEKSTEN, ONTWERPEN EN ONLINECURSUSSEN

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. CKX | Fine-tuning your story: de eenmanszaak CKX | Fine-tuning your story, gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81764901.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CKX | Fine-tuning your story een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die CKX | Fine-tuning your story voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het schrijven en redigeren van teksten en het geven van advies over tekst en taal voor ondernemers en natuurlijke personen; het maken van grafische ontwerpen voor onder andere socialmediaposts.
1.5. Overeenkomst: de gemaakte afspraken tussen CKX | Fine-tuning your story en klant krachtens welke CKX | Fine-tuning your story de dienst zal uitvoeren.
1.6. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.7. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.8. Advies: het geven van tips en informatie over het schrijven en/of aanpassen van een tekst.
1.9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of CKX | Fine-tuning your story worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen. 
1.10. Website: www.finetuningyourstory.com.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door CKX | Fine-tuning your story gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen en facturen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met CKX | Fine-tuning your story of akkoord via de e-mail verklaart de klant dat zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van CKX | Fine-tuning your story en dat zij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door CKX | Fine-tuning your story zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

 

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes van CKX | Fine-tuning your story zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot veertien dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.2. CKX | Fine-tuning your story zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor een periode van dertig dagen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst dan wel het gebruikelijke uurtarief van CKX | Fine-tuning your story met een vooraf geschat aantal uren en/of het tarief.
3.3. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft CKX | Fine-tuning your story het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4. CKX | Fine-tuning your story behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van het overeengekomen offertebedrag aan de klant te factureren alvorens CKX | Fine-tuning your story de opdracht zal gaan uitvoeren. In de offerte zal door CKX | Fine-tuning your story worden aangegeven wat het bedrag van de aanbetaling bedraagt.
3.5. Alle door CKX | Fine-tuning your story gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw, verblijfskosten, overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.6. Offertes en/of speciale aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.7. CKX | Fine-tuning your story behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Jaarlijks zullen de tarieven met een percentage van 10% worden verhoogd. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.8. CKX | Fine-tuning your story is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.
3.9. Binnen de opdracht is het mogelijk om per onderdeel uit de werkwijze van CKX | Fine-tuning your story feedback en/of revisies aan CKX | Fine-tuning your story door te geven, tenzij anders overeengekomen. Na het afleveren van het uiteindelijk tekstdocument bestaat de mogelijkheid tot het doorvoeren van feedback en revisies. Deze werkzaamheden zullen middels het gebruikelijke uurtarief worden berekend.
Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De feedback dient binnen veertien dagen te worden aangeleverd aan CKX | Fine-tuning your story. CKX | Fine-tuning your story vervolgt haar werkzaamheden pas na feedback dan wel een akkoord van de klant. Feedback die na de feedbackronde wordt aangeleverd, wordt niet meer doorgevoerd.
3.10. In geval van wijziging van de opdracht, feedback die na het versturen van de factuur wordt aangeleverd en die meer dan dertig minuten in beslag neemt of wanneer de klant om een extra revisieronde verzoekt, zal door CKX | Fine-tuning your story meerwerk, zoals genoemd in artikel 4.7, aan de klant worden doorberekend. Correcties die leiden tot verandering van de opdracht zullen ook worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief van CKX | Fine-tuning your story.

 

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan CKX | Fine-tuning your story verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte en/of aanbod in schriftelijke of mondelinge vorm.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal CKX | Fine-tuning your story binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. CKX | Fine-tuning your story heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en CKX | Fine-tuning your story zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met CKX | Fine-tuning your story wil ontbinden of annuleren is dit alleen mogelijk als zij bij ontbinding van de overeenkomst overgaat tot vergoeding van de tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden of bij annulering van de opdracht 30% van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium. Tevens is de klant verplicht om geleden verlies, gederfde winst en/of in ieder geval de kosten die ter voorbereiding van de opdracht reeds zijn gemaakt zoals reeds ingekochte materialen of ingehuurde derden, te vergoeden.
4.7. Indien CKX | Fine-tuning your story, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is CKX | Fine-tuning your story gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die CKX | Fine-tuning your story in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door CKX | Fine-tuning your story uitgevoerde werk te vergoeden.
4.8. Indien de klant besluit een overeenkomst te ontbinden, behoudt CKX | Fine-tuning your story zich het recht voor te besluiten dat de resultaten van de tot op dat moment uitgevoerde werkzaamheden niet door de klant gebruikt mogen worden. 
4.9. CKX | Fine-tuning your story is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien na het sluiten van de overeenkomst één of meerdere van de volgende (onvoorziene) omstandigheden zich voordoet of voordoen: stijging van de kosten van diensten van derden die nodig zijn voor het nakomen van de overeenkomst. In alle gevallen zal CKX | Fine-tuning your story in overleg met de klant de verhoging van de prijs aan de klant doorberekenen.

 

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR CKX | FINE-TUNING YOUR STORY
5.1. CKX | Fine-tuning your story garandeert dat de door haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. CKX | Fine-tuning your story spant zich in om de gegevens die CKX | Fine-tuning your story voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen, zoals tevens vermeld in de privacyverklaring van CKX | Fine-tuning your story.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten dient CKX | Fine-tuning your story met de klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. CKX | Fine-tuning your story is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De klant is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin CKX | Fine-tuning your story uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering. 
5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is CKX | Fine-tuning your story eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens, de aangepaste en/of geschreven teksten (deels) te publiceren op de website van CKX | Fine-tuning your story en/of overige promotionele uitingen van CKX | Fine-tuning your story. Dit is uiteraard niet van toepassing op teksten en gegevens die wettelijk en in het maatschappelijk verkeer worden beschouwd als privacygevoelig of waarvan redelijkerwijs vermoed kon worden dat deze niet publiekelijk kenbaar gemaakt mochten worden.
5.6. CKX | Fine-tuning your story is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en CKX | Fine-tuning your story tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 
5.7. CKX | Fine-tuning your story behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant ontvangt de bestanden in de vorm van een DOC-, DOCX-, of PDF-bestandsformaat, of indien van toepassing rechtstreeks via een onlineplatform, zoals de website van de klant (bijv. in geval van teksten voor websites) of de socialmediaplatformen van de klant. Bestanden met grafische ontwerpen worden over het algemeen geleverd in PDF, PNG of JPEG, maar daarvan kan worden afgeweken indien het doel van het ontwerp dat vereist of op verzoek van de klant.

 

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient CKX | Fine-tuning your story te voorzien van alle juiste gegevens en bestanden waarvan de klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht CKX | Fine-tuning your story onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar CKX | Fine-tuning your story om verzoekt. De klant dient de benodigde gegevens en/of materialen binnen zeven dagen na akkoord op de offerte aan CKX | Fine-tuning your story aan te leveren. 
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CKX | Fine-tuning your story zijn verstrekt, heeft CKX | Fine-tuning your story het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt CKX | Fine-tuning your story steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, haar banknummer.
6.5. Bij klachten over de door CKX | Fine-tuning your story geleverde diensten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan CKX | Fine-tuning your story binnen zeven dagen na levering van de dienst/het product. CKX | Fine-tuning your story streeft ernaar de klacht binnen vijf werkdagen in behandeling te nemen. De klant vrijwaart CKX | Fine-tuning your story één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die CKX | Fine-tuning your story nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst en de bestanden die door CKX | Fine-tuning your story aan de klant worden aangeleverd. Bij verlies van deze materialen/gegevens is CKX | Fine-tuning your story niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en CKX | Fine-tuning your story tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid. 
6.8. Wanneer CKX | Fine-tuning your story inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. CKX | Fine-tuning your story is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.

 

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door CKX | Fine-tuning your story te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door CKX | Fine-tuning your story opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant. 
7.2. Een door CKX | Fine-tuning your story vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt CKX | Fine-tuning your story niet van rechtswege in verzuim. 
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan zestig dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien CKX | Fine-tuning your story, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door CKX | Fine-tuning your story mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5. Indien de klant niet of niet tijdig de benodigde gegevens aan CKX | Fine-tuning your story beschikbaar stelt en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.
7.6. Indien de levering vertraging oploopt of werkzaamheden wegens ziekte of andere omstandigheden verplaatst dienen te worden, zal CKX | Fine-tuning your story dit zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail, doch binnen 24 uur voor aanvang van de werkzaamheden, aan de klant mededelen.
7.7. Aan de leveringsplicht van CKX | Fine-tuning your story zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door CKX | Fine-tuning your story geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Dit geldt ook voor eerste- en/of conceptversies.
7.8. Leveringen met betrekking tot teksten en andere schrijfopdrachten en grafische ontwerpen worden niet uitgevoerd in het weekend en op officieel erkende feestdagen zoals nieuwjaarsdag, Pasen, Pinksteren, Hemelvaartsdag, Goede Vrijdag, Koningsdag, Kerst en aangegeven vakanties. Dagen waarop CKX | Fine-tuning your story niet levert worden via social media en de e-mail aan de klant gemeld. 
7.9. Diensten en de bijbehorende producten welke door CKX | Fine-tuning your story worden geleverd zijn enkel voor het in de aanvaarding van het aanbod overeengekomen gebruik.

 

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door CKX | Fine-tuning your story verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. CKX | Fine-tuning your story biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offerte-/factuurbedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. Indien de klant in termijnen wenst te betalen, dient de klant dat voorafgaand aan de verzending van de factuur of tegelijkertijd met de aanvaarding van de offerte kenbaar te maken aan CKX | Fine-tuning your story.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. In dat geval wordt direct een incassotraject gestart.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan CKX | Fine-tuning your story besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan CKX | Fine-tuning your story besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten die ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft CKX | Fine-tuning your story voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant kan bezwaren tegen de door CKX | Fine-tuning your story verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan CKX | Fine-tuning your story kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal CKX | Fine-tuning your story een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
8.9. Alle door CKX | Fine-tuning your story geleverde producten en diensten blijven eigendom, met inachtneming van artikel 9, van CKX | Fine-tuning your story totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan CKX | Fine-tuning your story zijn voldaan.

 

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. De inhoud van de website en socialmedia-accounts van CKX | Fine-tuning your story, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van CKX | Fine-tuning your story en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van CKX | Fine-tuning your story.
9.2. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door CKX | Fine-tuning your story ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van CKX | Fine-tuning your story, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.3. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door CKX | Fine-tuning your story geleverde informatie blijft eigendom van de klant.
9.4. CKX | Fine-tuning your story is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van CKX | Fine-tuning your story plaatst of op andere wijze aan CKX | Fine-tuning your story aanlevert. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant CKX | Fine-tuning your story vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.5. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.1 en artikel 9.2 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.6. Bij inbreuk heeft CKX | Fine-tuning your story recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.
9.7. De klant krijgt na levering van de diensten en teksten en/of ontwerpen een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de bestanden. De licentie leent zich voor normaal gebruik.

 

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1 Iedere overeenkomst tussen CKX | Fine-tuning your story en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij CKX | Fine-tuning your story gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. CKX | Fine-tuning your story kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
10.2. Indien CKX | Fine-tuning your story onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal eenmaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €2.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan CKX | Fine-tuning your story uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is CKX | Fine-tuning your story dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van CKX | Fine-tuning your story aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan CKX | Fine-tuning your story toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

10.4. CKX | Fine-tuning your story sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door CKX | Fine-tuning your story geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van CKX | Fine-tuning your story.
10.5. CKX | Fine-tuning your story is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. Klant vrijwaart CKX | Fine-tuning your story voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan klant geleverde producten en diensten van CKX | Fine-tuning your story.
10.7. CKX | Fine-tuning your story is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen. 
10.8. CKX | Fine-tuning your story kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet succesvol zijn van een socialmediapost die in opdracht van een klant geschreven is.

 

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1. CKX | Fine-tuning your story is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van negentig dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2. CKX | Fine-tuning your story is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar CKX | Fine-tuning your story weinig of geen invloed op kan uitoefenen. CKX | Fine-tuning your story kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie CKX | Fine-tuning your story een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen. 
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van CKX | Fine-tuning your story onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van CKX | Fine-tuning your story, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij CKX | Fine-tuning your story, wanprestatie door leveranciers van CKX | Fine-tuning your story waardoor CKX | Fine-tuning your story haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van CKX | Fine-tuning your story of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft CKX | Fine-tuning your story tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat CKX | Fine-tuning your story in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 6:78 BW.

 

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte of de overeenkomst tot opdracht anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. 
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Opdrachten op uurbasis worden aangegaan zonder opzegtermijn. De klant geeft CKX | Fine-tuning your story opdracht voor een nader te bepalen aantal uur. Deze samenwerking kan door beide partijen worden beëindigd zonder inachtneming van een opzegtermijn.
12.4. Beide partijen, zowel klant als CKX | Fine-tuning your story, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.5. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan CKX | Fine-tuning your story de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:

– aan de klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;

– ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;

– het vermoeden bestaat dat de klant niet aan haar betalingsverplichting bij verlening van de overeenkomst kan doen;

– de klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met CKX | Fine-tuning your story voortvloeiende verplichting;

– de klant inbreuk maakt op rechten van derden;

– de klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van CKX | Fine-tuning your story;

– de klant voor de duur van dertig dagen niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk al dan niet aangetekend schrijven;

– bij terugkerende betalingsproblemen.

12.6. CKX | Fine-tuning your story zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.5, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.7. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die CKX | Fine-tuning your story vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.8. CKX | Fine-tuning your story behoudt het recht om haar algemene voorwaarden na drie maanden na het sluiten van een overeenkomst met de klant te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien CKX | Fine-tuning your story overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

 

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1. CKX | Fine-tuning your story zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en CKX | Fine-tuning your story in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van CKX | Fine-tuning your story worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van CKX | Fine-tuning your story aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van CKX | Fine-tuning your story.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door CKX | Fine-tuning your story te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van CKX | Fine-tuning your story, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN OMTRENT TEKSTEN, ONTWERPEN EN ONLINECURSUSSEN
14.1. CKX | Fine-tuning your story is gerechtigd tot het factureren van een aanbetaling van 50% of het volledige factuurbedrag voorafgaand aan de werkzaamheden. Indien de (aanbetalings)factuur niet tijdig voldaan is, zal CKX | Fine-tuning your story de werkzaamheden annuleren.
14.2. Indien er door toedoen van de klant en/of derden schade wordt aangebracht aan apparatuur van CKX | Fine-tuning your story, is de klant gehouden de dagwaarde te vergoeden. 
14.3. CKX | Fine-tuning your story bepaalt (al dan niet in samenspraak met de klant) welke teksten aangepast/geschreven dienen te worden. Indien de klant speciale wensen heeft omtrent bepaalde (delen van een tekst) dient hij dat voorafgaand aan de werkzaamheden kenbaar te maken. Indien de klant dit meldt na ontvangst van de eerste versie, dan zal CKX | Fine-tuning your story eventueel meerwerk hiervoor berekenen. Zie ook artikel 3.10.
14.4. Alle gemaakte en geleverde teksten en grafische ontwerpen worden minimaal één jaar door CKX | Fine-tuning your story bewaard. 
14.5. Feedback die na het verzenden van de factuur wordt aangeleverd, wordt niet meer doorgevoerd.
14.6. CKX | Fine-tuning your story behoudt zich het recht voor om teksten en/of ontwerpen te gebruiken voor promotionele doeleinden en een naamsvermelding aan de te leveren bestanden toe te voegen. Verwijdering van deze naamsvermelding is niet toegestaan, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.
14.7. CKX | Fine-tuning your story behoudt het recht om alle gemaakte teksten en/of ontwerpen te hergebruiken, ook als deze door de klant zijn afgewezen.
14.8. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijke onlinetraining of cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van CKX | Fine-tuning your story aan te bieden of te doen geven. 
14.9. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de onlinetraining of de cursus en ieder handelen van de klant is voor haar eigen rekening en risico. CKX | Fine-tuning your story aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan haar gedoceerde wijze en methode van CKX | Fine-tuning your story in de praktijk tot uitvoering brengt.
14.10. CKX | Fine-tuning your story is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens CKX | Fine-tuning your story, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan. 
14.11. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een onlinetraining blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.
14.13. De resultaten van de onlinetraining hangt af van de inzet van de klant. CKX | Fine-tuning your story kan nimmer verantwoordelijk gehouden worden voor niet behaalde resultaten. 
14.14. De door CKX | Fine-tuning your story aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de onlinetraining mogen nimmer met derden worden gedeeld.
14.15. CKX | Fine-tuning your story is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van het volgen van de onlinetraining of het volgen van een workshop, webinar of cursus. Het volgen van de training valt volledig onder het eigen risico van de klant. 
14.16. De klant is gerechtigd screenshots te maken van de onlinetraining en via social media te delen mits dit gebeurt met vermelding naar het Instagramaccount @ckx_finetuning_your_story en in beperkte mate.
14.17. Na het einde van de onlinetraining behoudt de klant beperkt het recht om in te loggen op de onlineleeromgeving, CKX | Fine-tuning your story geeft in het aanbod aan hoe lang de content beschikbaar blijft. Indien CKX | Fine-tuning your story besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt CKX | Fine-tuning your story de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij CKX | Fine-tuning your story meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdig downloaden van bestanden.
14.18. De inhoud van de onlinecontent die door CKX | Fine-tuning your story worden aangeboden kan tijdens de duur van de overeenkomst aangevuld dan wel gewijzigd worden.

 

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CKX | Fine-tuning your story en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. 
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor CKX | Fine-tuning your story alleen bindend indien en voor zover deze door CKX | Fine-tuning your story uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. CKX | Fine-tuning your story spant zich in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.
15.4. Indien CKX | Fine-tuning your story op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.5. Zowel de klant als CKX | Fine-tuning your story zijn gehouden tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de onderhavige overeenkomst hebben verkregen.
15.6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.7. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien CKX | Fine-tuning your story hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.8. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij CKX | Fine-tuning your story partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.9. De klant en CKX | Fine-tuning your story zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.10. Indien dwingendrechtelijke regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen CKX | Fine-tuning your story en de klant.