CKX | Fine-tuning your story, gevestigd te Den Haag, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 81764901 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens

Jane Neirinckx

Frederikstraat 247

2514 LC Den Haag
https://www.finetuningyourstory.com
info@finetuningyourstory.com

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

CKX | Fine-tuning your story verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Social media-accountnamen

– Bankrekeningnummer

– Bedrijfsnaam (optioneel)

– KvK-nummer (optioneel)

– Btw-nummer (optioneel)


Ten behoeve van de geleverde dienst(en) bewaart CKX | Fine-tuning your story ook het auteursrechtelijk materiaal dat is aangeleverd door de klant ten behoeve van een van de diensten aangeboden door CKX | Fine-tuning your story.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Personen van jonger dan 16 jaar kunnen enkel gebruikmaken van mijn diensten na toestemming van hun ouders of voogd. Indien ik het vermoeden heb dat een potentiële klant minderjarig is, zal eerst om toestemming van een ouder of voogd worden gevraagd.

Ik heb echter geen glazen bol en kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld van een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@finetuningyourstory.com, dan verwijder ik deze informatie binnen 48 uur na ontvangst van de melding.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

CKX | Fine-tuning your story verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

– Het versturen van de nieuwsbrief. Als (voormalig) klant van CKX | Fine-tuning your story en na inschrijving voor de nieuwsbrief ontvang je deze automatisch. De nieuwsbrief zal ongeveer eenmaal per maand verstuurt worden en heeft enkel betrekking op diensten en producten van CKX | Fine-tuning your story. Indien je de nieuwsbrief liever niet meer wenst te ontvangen kun je je hiervoor gemakkelijk afmelden via de link in de nieuwsbrief of kun je een e-mail sturen naar info@finetuningyourstory met het verzoek jouw e-mailadres te verwijderen van mijn mailinglist. Jouw verzoek wordt binnen 48 uur na ontvangst van de melding verwerkt. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bij CKX | Fine-tuning your story is er geen sprake van een geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CKX | Fine-tuning your story) tussen zit.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

CKX | Fine-tuning your story bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Personalia, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden voor de duur van minimaal zeven jaren bewaard. De opslag van deze gegevens gebeurt enkel ten behoeve van de vereiste debiteurenadministratie. Bij een nog lopende zakelijke relatie worden de gegevens langer bewaard dan de vereiste duur van zeven jaren. Indien de zevenjaarstermijn is verstreken en er geen zakelijk contact meer is tussen CKX | Fine-tuning your story en de klant, dan zullen desbetreffende gegevens verwijderd worden.

Het bankrekeningnummer wordt voor de duur van zeven jaar bewaard ten behoeve van de debiteurenadministratie. Na zeven jaar zal het bankrekeningnummer worden verwijderd.

Auteursrechtelijk materiaal aangeleverd door de klant wordt voor onbeperkte duur bewaard op een beveiligde server. Voor school- en studieopdrachten geldt een aangepaste bewaartermijn van één jaar. Op verzoek van de klant kan het auteursrechtelijk materiaal per direct verwijderd worden. Indien je je auteursrechtelijk materiaal wenst te verwijderen van mijn server, stuur dan een e-mail naar info@finetuningyourstory.com. Jouw verzoek zal binnen 48 uur na ontvangst van de melding worden verwerkt. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

CKX | Fine-tuning your story verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

CKX | Fine-tuning your story gebruikt enkel functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. CKX | Fine-tuning your story gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op mijn website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruikmaken van cookies. Wil je weten hoe desbetreffende website omgaat met jouw privacy? Bekijk dan hun cookie- of privacyverklaring. 

Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CKX | Fine-tuning your story en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@finetuningyourstory.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Let op: maak voordat je deze kopie verzendt je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 

Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

 

CKX | Fine-tuning your story wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

CKX | Fine-tuning your story neemt de bescherming van jouw gegevens heel serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@finetuningyourstory.com.

finetuningyourstory.com dot copywriter redacteur taal